ČLÁNOK I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Spoločnosť Odpadový hospodár s.r.o., so sídlom Hroznová 4664/9, 902 01 Pezinok, IČO: 46 708 740, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 81865/B (ďalej tiež ako „Odpadový hospodár s.r.o.“ alebo tiež ako „Poskytovateľ“) je vlastníkom aplikácie ELO.sk nachádzajúcej sa na www.elo.sk. (ďalej tiež ako „Aplikácia“ alebo tiež ako „ELO“).

 1. Účelom týchto všeobecných podmienok (ďalej tiež ako „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo tiež ako aj „VOP“) je úprava práv a povinností spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o. a užívateľov Aplikácie. Predmetné všeobecné obchodné podmienky predstavujú návrh na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej tiež ako „Občiansky zákonník“) s použitím príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej tiež ako „Obchodný zákonník“) určený Užívateľovi. Užívateľ Aplikácie zadaním požadovaných registračných údajov na webovej stránke spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o. – www.elo.sk a prijatím podmienok používania Aplikácie prijíma návrh Poskytovateľa podľa § 43c Občianskeho zákonníka, čím medzi Poskytovateľom a Užívateľom dôjde k uzavretiu zmluvy na používanie Aplikácie v zmysle podmienok uvedených v týchto VOP (ďalej tiež ako „Zmluva“) a Užívateľovi vznikne oprávnenie používať Aplikáciu v súlade s týmito VOP.

 

 1. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. V prípade, že v uzatvorenej Zmluve boli výslovne dojednané odchylné podmienky alebo bolo výslovne dojednané vylúčenie aplikovania niektorých ustanovení týchto VOP, má takého odchylné dojednanie v Zmluve prednosť. V ostatných prípadoch sa na vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa uplatnia tieto VOP.

 1. Právne vzťahy Poskytovateľa s Užívateľom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení, ďalej tiež ako „Obchodný zákonník“), zákona č. 185/2015 Z.z. v platnom znení (ďalej tiež ako „Autorský zákon“) a ďalších príslušných právnych predpisov.

 

ČLÁNOK II

DEFINÍCIE POJMOV

 

Na účely vzájomných vzťahov medzi Poskytovateľom a Užívateľom ako aj na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

 1. Poskytovateľom – spoločnosť Odpadový hospodár s.r.o., so sídlom Hroznová 4664/9, 902 01 Pezinok, IČO: 46 708 740, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 81865/B, ktorá je vlastníkom aplikácie ELO.sk a výlučne ktorá je oprávnená poskytovať prístup k tejto Aplikácii;
 2. Užívateľom – fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá získa prístup k Aplikácii za účelom užívania predmetnej Aplikácie v súlade s týmito VOP a v súlade s ostatnými dojednaniami s Poskytovateľom;
 3. získanie prístupu k Aplikácii – zadanie potrebných registračných údajov a prijatie podmienok používania Aplikácie;
 4. Užívateľské konto – účet užívateľa Aplikácie, prostredníctvom ktorého pristupuje do Aplikácie.

ČLÁNOK III

APLIKÁCIA ELO

 

 1. Aplikácia ELO.sk je online aplikácia, ktorá slúži predovšetkým na evidenciu odpadov a správu odpadového hospodárstva v súlade s príslušnými právnymi predpismi a prostredníctvom výstupných formulárov/dokumentov zjednodušuje Užívateľovi plniť si svoje povinnosti, vyplývajúce z príslušných právnych predpisov týkajúcich sa odpadového hospodárstva. Ide predovšetkým o plnenie evidenčných a ohlasovacích povinností, pričom prostredníctvom Aplikácie je možné najmä:

 1. vyexportovať evidenčné listy odpadov;
 2. vyexportovať ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním;
 3. sledovať štatistický prehľad o odpadoch za celú spoločnosť, ale aj za jej jednotlivé prevádzky;
 4. vykonávať ďalšie činnosti.

 1. Aplikácia umožňuje Užívateľovi za podmienok stanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach vkladať a spracúvať akékoľvek a všetky informácie, údaje a/alebo dáta, ktoré Užívateľ zadá/vloží do Aplikácie. Ide predovšetkým o údaje týkajúce sa odpadov, ale aj samotnej spoločnosti, jej prevádzok a zodpovedných zástupcov.

 

 1. Aplikácia je autorským dielom Poskytovateľa a je chránená predovšetkým Autorským zákonom a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ má výhradné osobnostné a majetkové práva k Aplikácii a výlučne Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť súhlas/licenciu na používanie Aplikácie. Podmienky používania Aplikácie určuje, vydáva a mení výhradne Poskytovateľ.

 1. Pre získanie prístupu k Aplikácii je nevyhnutné vykonať registráciu uvedením požadovaných údajov v rozsahu: IČO spoločnosti/obce, meno, priezvisko a e-mailovú adresu osoby, ktorá zakladá prístupový účet, heslo a prijatie podmienok používania Aplikácie, pričom po splnení podmienok potrebných pre úspešnú registráciu získava Užívateľ vlastné Užívateľské konto chránené zvoleným prihlasovacím menom a heslom.

 

 1. Udelením prístupu resp. oprávnenia používať Aplikáciu dochádza k poskytovaniu služby, predmetom ktorej je sprístupnenie Aplikácie a jej funkcií. Užívateľ je po získaní prístupu oprávnený využívať Aplikáciu a všetky jej funkcie v súlade s týmito VOP.

 1. Užívateľ v žiadnom prípade nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do Aplikácie alebo jej častí, meniť, kopírovať a/alebo rozširovať vzhľad, grafické prvky, rozhranie, technický charakter a ďalšie vlastnosti Aplikácie.

 

ČLÁNOK IV

CENA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1. Užívateľ je po získaní prístupu do Aplikácie oprávnený počas tzv. skúšobnej doby, v trvaní 90 dní, využívať Aplikáciu bezplatne.

 1. Užívateľ berie na vedomie, že je oprávnený využiť skúšobnú dobu podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VOP iba raz.

 1. Po uplynutí skúšobnej doby je Užívateľ oprávnený zadarmo využívať Aplikáciu len obmedzene, t.j. má len prístup k dátam, ktoré do aplikácie vložil, no nebude môcť využívať všetky funkcie Aplikácie, ktoré mohol využívať počas skúšobnej doby. Po uplynutí skúšobnej doby je Užívateľ oprávnený využívať Aplikáciu v plnom rozsahu, t.j. všetky jej funkcie, za cenu vo výške uvedenej v platnom cenníku podľa zvolenej licencie. Cena za zvolenú licenciu/používanie Aplikácie v plnom rozsahu po uplynutí skúšobnej doby, je splatná vopred.

 1. Údaje potrebné pre zaplatenie ceny služby budú Užívateľovi zaslané prostredníctvom e-mailu, pričom Užívateľ ako variabilný symbol uvedie číslo zálohovej faktúry.

 1. Užívateľ berie na vedomie a Poskytovateľ s tým bez akýchkoľvek výhrad a pripomienok súhlasí, že Poskytovateľ má nárok na cenu v plnej výške, bez ohľadu na to, či bola Aplikácie počas dojednaného obdobia zo strany Užívateľa skutočne využívaná.

 

 1. V prípade omeškania Užívateľa so zaplatením dojednanej ceny, je Poskytovateľ oprávnený počas doby omeškania zamedziť prístup Používateľa k Aplikácii, a to až do riadneho zaplatenia dojednanej ceny. V prípade, že dôjde k omeškaniu so zaplatením dojednanej ceny o viac ako 14 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

 1. Poskytovateľ je oprávnený upraviť/zmeniť cenu za ponúkané licencie, pričom nová cena sa bude vzťahovať na nové licencie, zakúpené po zverejnení novej ceny.

 

ČLÁNOK V

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

 1. Poskytovateľ, umožnením prístupu do Aplikácie, udeľuje Užívateľovi nevýhradnú územne neobmedzenú licenciu na používanie jeho autorského diela – Aplikácie po dojednanú dobu podľa týchto VOP, pričom pre užívanie Aplikácie v plnom rozsahu po skúšobnej dobe, je nevyhnutné zakúpiť si niektorú z ponúkaných typov/druhov licencií poskytovaných Poskytovateľom. Zoznam licencií je uvedený na www.elo.sk.

 1. Poskytovateľ poskytuje Aplikáciu tak ako stojí a leží, pričom akékoľvek riziká spojené s používaním Aplikácie znáša výlučne Užívateľ. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a bezchybnosť údajov a/alebo dokumentov, vygenerovaných Aplikáciou, a ani za škody vzniknuté v súvislosti s jej používaním.

 1. Poskytovateľ poskytuje prístup k Aplikácii nepretržite online, s výnimkou nevyhnutných odstávok z dôvodu aktualizácie Aplikácie, servisných zásahov a/alebo z dôvodu vis maior. Ak to bude objektívne možné, o týchto skutočnostiach bude Poskytovateľ informovať Užívateľa minimálne 1 pracovný deň vopred.                     

 1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a zrušiť/zamedziť prístup Užívateľa do Aplikácie v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Užívateľa, a to predovšetkým v prípade, ak Užívateľ:

 1. porušuje ustanovenia týchto VOP;
 2. je v omeškaní s úhradou dojednanej ceny viac ako 14 dní;
 3. poruší autorské práva Poskytovateľa;
 4. poškodzuje dobré meno Poskytovateľa a/alebo tretej osoby;
 5. umožní prístup do Aplikácie neoprávnenej osobe.

 1. V prípade zrušenia prístupu Užívateľa do Aplikácie je Poskytovateľ oprávnený nenávratne odstrániť obsah a všetky dáta Užívateľa vložené do Aplikácie, pričom v tomto prípade Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Užívateľovi s odstránením obsahu a dát Užívateľa. Týmto nie je dotknutá možnosť odlišného dojednania možnosti uchovania dát medzi zmluvnými stranami.

 1. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť prístup do Aplikácie a nenávratne odstrániť obsah a všetky dáta Užívateľa vložené do Aplikácie aj v prípade, ak Užívateľ nevyužíva Aplikáciu po dobu viac ako 5 rokov, pričom ani v tomto prípade Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Užívateľovi s odstránením obsahu a dát Užívateľa.

 1. Užívateľ je povinný používať Aplikáciu v súlade s týmito VOP, ako aj v súlade s návodom, resp. iným dokumentom prístupným v aplikácii, popisujúcim spôsob užívania Aplikácie. Akékoľvek iné použitie Aplikácie a/alebo jej časti podlieha predchádzajúcemu súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o.

 1. Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu a užívaniu Aplikácie a vykonať akékoľvek a všetky opatrenia na to, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov a hesiel, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú Poskytovateľovi a/alebo tretej osobe.

 1. Užívateľ je povinný v registračnom formulári uviesť pravdivé a úplné požadované údaje v rozsahu určenom Poskytovateľom, inak zodpovedá Poskytovateľovi za škodu tým spôsobenú. Zároveň je Užívateľ povinný zabezpečiť, aby bol/i do Aplikácie vkladaný/é výlučne obsah, informácie a/alebo dáta, ktoré je Užívateľ oprávnený používať za týmto účelom.

 

ČLÁNOK VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa uzatvára na dobu určitú, dojednanú medzi zmluvnými stranami podľa Užívateľom zvolenej licencie.

 1. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, online chatu, prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky môžu byť Poskytovateľom jednostranne menené, a to s účinnosťou odo dňa ich zverejnenia na www.elo.sk. Podľa zmenených VOP sa riadia aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím ich účinnosti, pričom vznik práv a povinností, ku ktorým došlo pred dňom nadobudnutia účinnosti zmien VOP, sa posudzujú podľa doterajšieho znenia VOP.

 1. Tieto VOP sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na www.elo.sk., t.j. odo dňa 1. decembra 2018 a použijú sa na zmluvy uzatvorené po tomto dátume.