ČLÁNOK IÚVODNÉ USTANOVENIA

 • Spoločnosť Odpadový hospodár s.r.o., so sídlom Hroznová 4664/9, 902 01 Pezinok, IČO: 46 708 740, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 81865/B (ďalej tiež ako „Odpadový hospodár s.r.o.“ alebo tiež ako „Poskytovateľ“) je vlastníkom aplikácie ELO.sk nachádzajúcej sa na elo.sk. (ďalej tiež ako „Aplikácia“ alebo tiež ako „ELO“).
 • Účelom týchto všeobecných podmienok (ďalej tiež ako „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo tiež ako aj „VOP“) je úprava práv a povinností spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o. a užívateľov Aplikácie. Predmetné všeobecné obchodné podmienky predstavujú návrh na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej tiež ako „Občiansky zákonník“) s použitím príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej tiež ako „Obchodný zákonník“) určený Užívateľovi. Užívateľ Aplikácie zadaním požadovaných registračných údajov na webovej stránke spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o. – elo.sk a prijatím podmienok používania Aplikácie prijíma návrh Poskytovateľa podľa § 43c Občianskeho zákonníka, čím medzi Poskytovateľom a Užívateľom dôjde k uzavretiu zmluvy na používanie Aplikácie v zmysle podmienok uvedených v týchto VOP (ďalej tiež ako „Zmluva“) a Užívateľovi vznikne oprávnenie používať Aplikáciu v súlade s týmito VOP.

 

 • Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. V prípade, že v uzatvorenej Zmluve boli výslovne dojednané odchylné podmienky alebo bolo výslovne dojednané vylúčenie aplikovania niektorých ustanovení týchto VOP, má takého odchylné dojednanie v Zmluve prednosť. V ostatných prípadoch sa na vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa uplatnia tieto VOP.
 • Právne vzťahy Poskytovateľa s Užívateľom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení, ďalej tiež ako „Obchodný zákonník“), zákona č. 185/2015 Z.z. v platnom znení (ďalej tiež ako „Autorský zákon“) a ďalších príslušných právnych predpisov.

 ČLÁNOK IIDEFINÍCIE POJMOV Na účely vzájomných vzťahov medzi Poskytovateľom a Užívateľom ako aj na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

 • Poskytovateľom – spoločnosť Odpadový hospodár s.r.o., so sídlom Hroznová 4664/9, 902 01 Pezinok, IČO: 46 708 740, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 81865/B, ktorá je vlastníkom aplikácie ELO.sk a výlučne ktorá je oprávnená poskytovať prístup k tejto Aplikácii;
 • Užívateľom – fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá získa prístup k Aplikácii za účelom užívania predmetnej Aplikácie v súlade s týmito VOP a v súlade s ostatnými dojednaniami s Poskytovateľom;
 • získanie prístupu k Aplikácii – zadanie potrebných registračných údajov a prijatie podmienok používania Aplikácie;
 • Užívateľské konto – účet užívateľa Aplikácie, prostredníctvom ktorého pristupuje do Aplikácie.

ČLÁNOK IIIAPLIKÁCIA ELO  

 • Aplikácia ELO.sk je online aplikácia, ktorá slúži predovšetkým na evidenciu odpadov a správu odpadového hospodárstva v súlade s príslušnými právnymi predpismi a prostredníctvom výstupných formulárov/dokumentov zjednodušuje Užívateľovi plniť si svoje povinnosti, vyplývajúce z príslušných právnych predpisov týkajúcich sa odpadového hospodárstva. Ide predovšetkým o plnenie evidenčných a ohlasovacích povinností, pričom prostredníctvom Aplikácie je možné najmä:
 • vyexportovať evidenčné listy odpadov;
 • vyexportovať ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním;
 • sledovať štatistický prehľad o odpadoch za celú spoločnosť, ale aj za jej jednotlivé prevádzky;
 • vykonávať ďalšie činnosti.
 • Aplikácia umožňuje Užívateľovi za podmienok stanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach vkladať a spracúvať akékoľvek a všetky informácie, údaje a/alebo dáta, ktoré Užívateľ zadá/vloží do Aplikácie. Ide predovšetkým o údaje týkajúce sa odpadov, ale aj samotnej spoločnosti, jej prevádzok a zodpovedných zástupcov.

 

 • Aplikácia je autorským dielom Poskytovateľa a je chránená predovšetkým Autorským zákonom a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ má výhradné osobnostné a majetkové práva k Aplikácii a výlučne Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť súhlas/licenciu na používanie Aplikácie. Podmienky používania Aplikácie určuje, vydáva a mení výhradne Poskytovateľ.
 • Pre získanie prístupu k Aplikácii je nevyhnutné vykonať registráciu uvedením požadovaných údajov v rozsahu: IČO spoločnosti/obce, meno, priezvisko a e-mailovú adresu osoby, ktorá zakladá prístupový účet, heslo a prijatie podmienok používania Aplikácie, pričom po splnení podmienok potrebných pre úspešnú registráciu získava Užívateľ vlastné Užívateľské konto chránené zvoleným prihlasovacím menom a heslom.

 

 • Udelením prístupu resp. oprávnenia používať Aplikáciu dochádza k poskytovaniu služby, predmetom ktorej je sprístupnenie Aplikácie a jej funkcií. Užívateľ je po získaní prístupu oprávnený využívať Aplikáciu a všetky jej funkcie v súlade s týmito VOP.
 • Užívateľ v žiadnom prípade nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do Aplikácie alebo jej častí, meniť, kopírovať a/alebo rozširovať vzhľad, grafické prvky, rozhranie, technický charakter a ďalšie vlastnosti Aplikácie.

 ČLÁNOK IVCENA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 • Užívateľ je po získaní prístupu do Aplikácie oprávnený počas tzv. skúšobnej doby, v trvaní 90 dní, využívať Aplikáciu bezplatne.
 • Užívateľ berie na vedomie, že je oprávnený využiť skúšobnú dobu podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VOP iba raz.
 • Po uplynutí skúšobnej doby je Užívateľ oprávnený zadarmo využívať Aplikáciu len obmedzene, t.j. má len prístup k dátam, ktoré do aplikácie vložil, no nebude môcť využívať všetky funkcie Aplikácie, ktoré mohol využívať počas skúšobnej doby. Po uplynutí skúšobnej doby je Užívateľ oprávnený využívať Aplikáciu v plnom rozsahu, t.j. všetky jej funkcie, za cenu vo výške uvedenej v platnom cenníku podľa zvolenej licencie. Cena za zvolenú licenciu/používanie Aplikácie v plnom rozsahu po uplynutí skúšobnej doby, je splatná vopred.
 • Údaje potrebné pre zaplatenie ceny služby budú Užívateľovi zaslané prostredníctvom e-mailu, pričom Užívateľ ako variabilný symbol uvedie číslo zálohovej faktúry.
 • Užívateľ berie na vedomie a Poskytovateľ s tým bez akýchkoľvek výhrad a pripomienok súhlasí, že Poskytovateľ má nárok na cenu v plnej výške, bez ohľadu na to, či bola Aplikácie počas dojednaného obdobia zo strany Užívateľa skutočne využívaná.

 

 • V prípade omeškania Užívateľa so zaplatením dojednanej ceny, je Poskytovateľ oprávnený počas doby omeškania zamedziť prístup Používateľa k Aplikácii, a to až do riadneho zaplatenia dojednanej ceny. V prípade, že dôjde k omeškaniu so zaplatením dojednanej ceny o viac ako 14 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 • Poskytovateľ je oprávnený upraviť/zmeniť cenu za ponúkané licencie, pričom nová cena sa bude vzťahovať na nové licencie, zakúpené po zverejnení novej ceny.

 ČLÁNOK VPRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 • Poskytovateľ, umožnením prístupu do Aplikácie, udeľuje Užívateľovi nevýhradnú územne neobmedzenú licenciu na používanie jeho autorského diela – Aplikácie po dojednanú dobu podľa týchto VOP, pričom pre užívanie Aplikácie v plnom rozsahu po skúšobnej dobe, je nevyhnutné zakúpiť si niektorú z ponúkaných typov/druhov licencií poskytovaných Poskytovateľom. Zoznam licencií je uvedený na elo.sk.
 • Poskytovateľ poskytuje Aplikáciu tak ako stojí a leží, pričom akékoľvek riziká spojené s používaním Aplikácie znáša výlučne Užívateľ. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a bezchybnosť údajov a/alebo dokumentov, vygenerovaných Aplikáciou, a ani za škody vzniknuté v súvislosti s jej používaním.
 • Poskytovateľ poskytuje prístup k Aplikácii nepretržite online, s výnimkou nevyhnutných odstávok z dôvodu aktualizácie Aplikácie, servisných zásahov a/alebo z dôvodu vis maior. Ak to bude objektívne možné, o týchto skutočnostiach bude Poskytovateľ informovať Užívateľa minimálne 1 pracovný deň vopred.                     
 • Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a zrušiť/zamedziť prístup Užívateľa do Aplikácie v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Užívateľa, a to predovšetkým v prípade, ak Užívateľ:
 • porušuje ustanovenia týchto VOP;
 • je v omeškaní s úhradou dojednanej ceny viac ako 14 dní;
 • poruší autorské práva Poskytovateľa;
 • poškodzuje dobré meno Poskytovateľa a/alebo tretej osoby;
 • umožní prístup do Aplikácie neoprávnenej osobe.
 • V prípade zrušenia prístupu Užívateľa do Aplikácie je Poskytovateľ oprávnený nenávratne odstrániť obsah a všetky dáta Užívateľa vložené do Aplikácie, pričom v tomto prípade Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Užívateľovi s odstránením obsahu a dát Užívateľa. Týmto nie je dotknutá možnosť odlišného dojednania možnosti uchovania dát medzi zmluvnými stranami.
 • Poskytovateľ je oprávnený zrušiť prístup do Aplikácie a nenávratne odstrániť obsah a všetky dáta Užívateľa vložené do Aplikácie aj v prípade, ak Užívateľ nevyužíva Aplikáciu po dobu viac ako 5 rokov, pričom ani v tomto prípade Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Užívateľovi s odstránením obsahu a dát Užívateľa.
 • Užívateľ je povinný používať Aplikáciu v súlade s týmito VOP, ako aj v súlade s návodom, resp. iným dokumentom prístupným v aplikácii, popisujúcim spôsob užívania Aplikácie. Akékoľvek iné použitie Aplikácie a/alebo jej časti podlieha predchádzajúcemu súhlasu spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o.
 • Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu a užívaniu Aplikácie a vykonať akékoľvek a všetky opatrenia na to, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov a hesiel, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú Poskytovateľovi a/alebo tretej osobe.
 • Užívateľ je povinný v registračnom formulári uviesť pravdivé a úplné požadované údaje v rozsahu určenom Poskytovateľom, inak zodpovedá Poskytovateľovi za škodu tým spôsobenú. Zároveň je Užívateľ povinný zabezpečiť, aby bol/i do Aplikácie vkladaný/é výlučne obsah, informácie a/alebo dáta, ktoré je Užívateľ oprávnený používať za týmto účelom.

 ČLÁNOK VIZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 • Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa uzatvára na dobu určitú, dojednanú medzi zmluvnými stranami podľa Užívateľom zvolenej licencie.
 • Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, online chatu, prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky môžu byť Poskytovateľom jednostranne menené, a to s účinnosťou odo dňa ich zverejnenia na elo.sk. Podľa zmenených VOP sa riadia aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím ich účinnosti, pričom vznik práv a povinností, ku ktorým došlo pred dňom nadobudnutia účinnosti zmien VOP, sa posudzujú podľa doterajšieho znenia VOP.
 • Tieto VOP sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na elo.sk., t.j. odo dňa 1. decembra 2018 a použijú sa na zmluvy uzatvorené po tomto dátume.