INFORMÁCIE

V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

 1. KTO SME?:

 

Spoločnosť Odpadový hospodár s.r.o., so sídlom Hroznová 4664/9, 902 01 Pezinok, IČO: 46 708 740, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 81865/B a sme vlastníkom aplikácie Elo.sk nachádzajúcej sa na elo.sk. (ďalej tiež ako „aplikácia“ alebo tiež ako „Elo.sk“).

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás v prvom rade dovoľujeme ubezpečiť, že osobné údaje spracúvame výlučne v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej tiež ako „Nariadenie o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane osobných údajov“).

 

 

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

 

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri Vašej registrácii do aplikácie Elo.sk (predovšetkým meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mail) alebo ktoré do nej sami vložíte pri práci s aplikáciou.

Zároveň môžeme spracúvať niektoré údaje automatizovaným spôsob, a to napríklad IP adresa; počet užívateľov; počet nových a vracajúcich sa užívateľov; počet navštívených relácií; trvanie relácie; mieru okamžitých odchodov; kanál návštevnosti; zdroj návštevnosti; odkazujúce zdroje; používanie aplikácie podľa času;  miesto, kde sa používateľ nachádza; informácie o zariadení a operačnom systéme, prostredníctvom ktorého využívate našu aplikáciu Elo.sk; informácie o mobilnej sieti; informácie o nastavení Vášho jazyka, demografické údaje. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o Vašom správaní v aplikácii Elo.sk, a to napríklad: ktoré jej funkcie sú pre Vás jednoduché na používanie alebo ktoré využívate najviac; informácie o tom, či sa viete v našej aplikácii jednoducho orientovať a pod.

 

 1. PREČO VLASTNE POTREBUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? (Účely, za akými spracúvame Vaše osobné údaje) A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE ICH SPRACÚVAME?:

 

 1. a) Sprístupnenie aplikácie Elo.sk a poskytovanie dojednaných služieb

 

Spracúvame údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii Vašej spoločnosti resp. kontaktnej osoby do aplikácie Elo.sk na elo.sk, aby sme Vám mohli sprístupniť našu aplikáciu a aby ste tak mohli využívať jej funkcie. V prípade, ak nám neposkytnete tieto požadované osobné údaje (meno, priezvisko), nie je možné registráciu dokončiť a získať tak prístup k aplikácii Elo.sk.

Tiež spracúvame osobné údaje, ktoré dobrovoľne sami vložíte/uvediete v priebehu používania aplikácie Elo.sk (a to napríklad identifikačné údaje zodpovedných osôb  a pod), aby sme Vám mohli poskytovať služby resp. aby ste mohli využívať všetky funkcie aplikácie podľa Vašich požiadaviek. Preto sa uistite, že ste oprávnený spracúvať/používať tieto údaje.

Uvedené osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne Vaše údaje uchovávame po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia nášho zmluvného vzťahu, a to na právnom základe plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 1. b) Vylepšovanie funkcionality aplikácie Elo.sk a poskytovanie technickej podpory

Naším cieľom je, aby aplikácia Elo.sk bola jednoduchá pre používanie a aby Vám poskytovala práve to, čo pre svoju prácu potrebujete a preto sa ju snažíme stále vylepšovať. Plniť tento cieľ nám pomáhate Vy a to tým, že používate našu aplikáciu a my spracúvame údaje týkajúce sa spôsobu akým našu aplikáciu využívate prostredníctvom niekoľkých analytických nástrojov, napr. Google Analytics.

Google Analytics je nástroj, ktorý nám umožňuje zbierať a sledovať údaje o návštevách a používateľoch našej aplikácie. Ide predovšetkým o spracúvanie nasledovných údajov: počet užívateľov; počet nových a vracajúcich sa užívateľov; počet navštívených relácií; trvanie relácie; mieru okamžitých odchodov; kanál návštevnosti; zdroj návštevnosti; odkazujúce zdroje; používanie aplikácie podľa času;  miesto, kde sa používateľ nachádza; informácie o zariadení a operačnom systéme, prostredníctvom ktorého využívate našu aplikáciu Elo.sk; informácie o mobilnej sieti; informácie o nastavení Vášho jazyka, demografické údaje.

 

Predmetné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu (bližšie pozri časť 4. COOKIES), a to po dobu 730 dní alebo do odvolania Vášho súhlasu.

 

 1. d) Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

V budúcnosti môže nastať situácia, že budeme musieť chrániť naše oprávnené záujmy a/alebo oprávnené záujmy tretích osôb, a teda bude nevyhnutné preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou, a práve za týmto účelom spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Z dôvodu právnej ochrany pri právnych sporoch je v našom oprávnenom záujme spracúvať údaje, ktoré ste nám poskytli pri Vašej registrácii do aplikácie Elo.sk ako aj akékoľvek a všetky platby a Vaše dopyty/požiadavky týkajúce sa aplikácie Elo.sk. Predmetné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu a archivujeme ich po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

 1. e) Účtovné a daňové účely

 

V prípade, že sa rozhodnete využívať všetky funkcie našej aplikácie aj po tzv. skúšobnej dobe, budete si musieť vybrať a zakúpiť jednu z niekoľkých ponúkaných licencií, pričom k tomuto Vám vystavíme všetky potrebné daňové doklady. V našich účtovných systémoch môžeme evidovať osobné údaje kontaktnej osoby.

Tieto údaje spracúvame preto, že je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti našej spoločnosti, a to predovšetkým za účelom riadneho vedenia účtovníctva, pričom tieto údaje spracúvame po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.

 1. f) Priamy marketing

 

Tiež spracúvame Vaše kontaktné údaje za účelom zasielania obchodných správ e-mailových obchodných oznámení, aby ste boli vždy informovaní o novinkách, akciách a zľavách, ktoré pre Vás pripravujeme. Všetky osobné údaje použité v rámci marketingu spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, ktorý sleduje naša spoločnosť a nepredávame ich žiadnej tretej osobe. Údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a to v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

 1. g) Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

 

Tiež spracúvame Vaše údaje v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa Nariadenia o ochrane osobných údajov zákonná povinnosť, a to na právnom základe splnenie zákonnej povinnosti.

 

Tieto údaje spracúvame a uchovávame po dobu 5 rokov odo dňa vyriešenia požiadavky dotknutej osoby.

 1. COOKIES

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie aplikácie Elo.sk ako aj za účelom zlepšovania nášho marketingového úsilia prostredníctvom informácii o Vašom správaní sa v našej aplikácií, môžeme používať malé dátové súbory, tzv. cookies a ďalšie analytické nástroje.

 

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač a ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu.

V prípade, že máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, takého nastavenie sa považuje za Váš súhlas s ich používaním, a zároveň za akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača.

Súbory cookies teda spracúvame na základe Vášho súhlasu/nastavenia Vášho webového prehliadača, a to po dobu 1 roka pri identifikačných cookies a cookies zvyšujúcich bezpečnosť (Cloudflare), po dobu 730 dní pri údajoch získaných prostredníctvom Google Analytics a pri tzv. aplikačných cookies po dobu 2 hodín.

Viac informácií o využívaní súborov cookie našou spoločnosťou

Súbory cookies používame s cieľom optimálne poskytovať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Zároveň ich používame za účelom zvýšenia bezpečnosti.

 

Druhy súborov cookies:

Základné (identifikačné): umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov.

Aplikačné: sú nevyhnutné pre správne fungovanie aplikácie Elo.sk.

Meracie cookies: prostredníctvom nich je možné monitorovať návštevnosť a výkon aplikácie/webovej stránky (Google Analytics).

Cookies zvyšujúce bezpečnosť

Na sledovanie návštevnosti našej aplikácie resp. webovej stránky používame analytický nástroj Google Analytics. Ak by ste chceli odobrať sledovanie zo služby Google Analytics, prejdite na stránku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nastavenie cookies:

 

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

 

Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. V prípade, ak nechcete využívať cookies, toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.

Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Jednotlivé návody nájdete na adrese:

 1. Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
 2. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
 3. Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
 4. Opera: opera.com
 5. Safari: apple.com .

 

 

 1. KOMU VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UKÁŽEME? (Príjemcovia Vašich osobných údajov):

 

Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje nikomu nepredávame. Avšak na to, aby sme Vám mohli umožniť používať našu aplikáciu Elo.sk, využívať jej funkcie a stále ich vylepšovať, údaje, ktoré ste nám poskytli/zadali do aplikácie Elo.sk môžu byť sprístupnené aj týmto príjemcom, ktorí nám pomáhajú zabezpečiť pre Vás všetko potrebné:

 1. spoločnosť Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L – 1855, Luxembourg a spoločnosť DigitalOcean, LLC., na ktorých serveroch sú ukladané a zálohované akékoľvek a všetky údaje vložené do našej aplikácie;
 2. spoločnosť Google Ireland Limited, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, registračné číslo spoločnosti: 368047, spoločnosť založená a prevádzkovaná podľa právnych predpisov Írska;
 • spoločnosť Cloudfare, Inc., 101 Townsend St, san Francisco, CA 94107;
 1. spoločnosť SmartSelling a.s., so sídlom Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 292 10 372, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 7559, ktorá nám poskytuje webové riešenie, odosielanie marketingových e-mailov a fakturačný systém;
 2. spoločnosť Microsoft Corporation, Redmond, WA 980 52, USA, ktorá nám poskytuje cloudové a e-mailové služby;
 3. spoločnosť Solitea Česká republika, a.s., so sídlom Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 255 68 736, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajského súdu v Brne, oddiel: B, vložka: 3012, ktorá nám zabezpečuje fakturačný systém;
 • spoločnosť zabezpečujúca doručovanie písomností a zásielok;
 • externý poskytovateľ účtovných služieb;
 1. poskytovateľ IT služieb.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme ubezpečiť, že sme dôkladne preverili a následne vyžadujeme od všetkých našich spolupracovníkov a sprostredkovateľov, aby mali prijaté vhodné technické a organizačné opatrenia tak, aby spracovanie osobných údajov bolo v súlade s príslušnými právnymi predpismi a  aby bola zabezpečená ochrana Vašich práv.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že niektorí vyššie uvedení príjemcovia môžu byť usadení a/alebo ich servery sa môžu nachádzať mimo územia Európskej únie, a to predovšetkým v Spojených štátoch amerických. V tejto súvislosti si dovoľujeme podotknúť, že spoločnosti, s ktorými spolupracujeme sa certifikovali v režime Privacy Schield, s ohľadom na čo sú podľa rozhodnutia Komisie  považované za spoločnosti poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie pozri: https://www.privacyshield.gov/eu-us-framework, https://www.privacyshield.gov/welcome, https://www.cloudflare.com/privacyshield/, https://policies.google.com/privacy/frameworks.

 1. AKÉ MÁTE PRÁVA AKO DOTKNUTÁ OSOBA, KTOREJ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, nasledovné práva:

 1. a) Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade, že áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tiež získať zákonom ustanovené informácie.

 1. b) Právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov

Tiež máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili  nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú alebo s ohľadom na účel spracúvania, aby sme doplnili neúplné osobné údaje.

Za splnenia zákonných predpokladov máte ako dotknutá osoba právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

 1. c) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby

 

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov v prípadoch stanovených Zákonom o ochrane osobných údajov.

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania Vašich osobných údajov môžeme spracúvať Vaše osobné údaje len s Vaším súhlasom alebo výlučne na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

 1. d) Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov

Môžete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané (i) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo (ii) na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľov.

Tiež môžete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 1. e) Právo na prenosnosť osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby.

Ak je to technicky možné, máte tiež právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 1. f) Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, že niektoré osobné údaje sú spracúvané na základe Vášho súhlasu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, a to napr. e-mailom na adresu: [email protected].

 1. g) Právo podať sťažnosť

Môžete tiež podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, napr. Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.