Vzorové dokumenty na stiahnutie

Evidenčný list odpadu

Evidenciu odpadov pre všetky odpady vedie držiteľ odpadu bez obmedzenia množstva na Evidenčnom liste odpadu. Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň, či miesto vzniku, vypĺňa sa priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva sa v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov. Nikomu sa nezasiela. Stiahnuť si ho môžete tu.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik odpadov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky 366/2015, Ohlásenie sa podáva bez ohľadu na ich množstvo. Podáva sa za obdobie […]

Identifikačný list nebezpečného odpadu

Identifikačný list musí byť spracovaný pre zhromažďovanie, či prepravu odpadov. Týmto listom je potrebné označiť nádoby, kontajnery, či priestory, kde sa odpad zhromažďuje. Odporúčame ho vypracovať podľa Karty bezpečnostných údajov. Komentovaný vzor si môžete stiahnuť tu.

Sprievodný list nebezpečného odpadu

Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade podáva odosielateľ nebezpečného odpadu a príjemca nebezpečného odpadu na kópii sprievodného listu. Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade sa podáva za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky a vykládky nebezpečného odpadu a ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle […]

Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia

Žiadosť podáva držiteľ odpadu, ak chce odpady zhromažďovať bez triedenia. Napríklad v servise viacero olejov dohromady. Žiadosť sa podáva na príslušnom Okresnom úrade. K žiadosti sa okrem iného prikladá aj 11 € kolok. Vzorovú žiadosť s komentárom si môžete stiahnuť tu.

Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov

Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov sa žiada pre pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tonu nebezpečných odpadov za rok. Súhlas sa podáva na príslušnom Okresnom úrade. K žiadosti sa okrem iného prikladá aj 11 € kolok. Vzorovú žiadosť s komentárom si môžete stiahnuť tu.

Žiadosť o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti

Podáva ten, kto chce odovzdávať odpady ľuďom do domácností. Napríklad drevo, textil, výrobné nepodarky, výrobky druhej triedy … okrem nebezpečných odpadov, či pneumatík. Podáva sa na príslušnom okresnom úrade. Účastníkom konania, pri udeľovaní tohto súhlasu je vždy aj obec. K žiadosti sa okrem iného prikladá aj  kolok v hodnote 11 €. Vzorovú žiadosť si môžete […]

Bezpečnostné značky – trieda nebezpečnosti

Tento dokument poslúži ako pomôcka pri vypracovávaní Sprievodného listu nebezpečného odpadu. Sú v ňom uvedené triedy nebezpečnosti. Stiahnuť si ho môžete tu.

Termíny povinností

Termíny povinností je dokument, v ktorom sú zhrnuté najdôležitejšie termíny povinností s odpadmi, ktoré sa týkajú najmä držiteľov odpadu. Stiahnuť si ho môžete tu.

Pozor na kontroly

V tomto dokumente Vám prinášame prehľad základných povinností, na ktoré si je potrebné dať pozor, pre prípad kontroly zo strany Inšpekcie ŽP, Okresného úradu, či Najvyššieho kontrolného úradu. Dokument si môžete stiahnuť tu.