Video návody | Ako evidovať odpady | Blog | ELO – Evidencia odpadov

Evidovanie odpadov je pomerne náročné, medzi najväčšie problémy patrí asi kód nakladania, či definovanie stavu, kto je nasledujúci držiteľ. Ale aj rôzne kódy, skratky, či poznámky dajú zabrať.

Aby ste v tom mali menší guláš, pripravili sme VIDEO návod o evidovaní odpadov. Je to školenie o evidovaní odpadov a je k dispozícii pre každého. Potrebujete len počítač, tablet alebo mobil s internetom, papier a pero a hodinu času. Je celé zadarmo.

Pozrieme sa na:

  • Metodiku evidovania odpadov na tlačive Evidenčný list odpadov
  • Metodiku ohlasovania odpadov na ročnom Ohlásení o vzniku odpadov a nakladaní s ním
  • Tlačivá potrebné pre evidovanie a ohlasovanie odpadov
  • Konkrétne príklady z praxe
  • Rozoberieme si kto je nasledujúci držiteľ odpadov
  • Veľa sa budeme venovať kódom nakladania
  • Budete sa môcť pýtať na Vaše konkrétne evidenčné problémy
  • BONUS

V rámci BONUSu rozoberieme vážne lístky zberových spoločností a spracovateľov odpadu. Z týchto údajov je potrebné vykonávať evidenčné záznamy, mali by preto na nich byť potrebné údaje. Pozrieme sa čo im tam z povinných údajov chýba a aj ich oznámkujeme. Povieme si, že len 20 % odberateľov má tieto informácie v poriadku. Ukážeme si aj, ktoré spoločnosti majú nepoužiteľné vážne lístky.

Ktoré zberové spoločnosti a spracovatelia budú na pretrase? Zberné suroviny Žilina, Marius Pedersen, KOSIT, FCC Zohor, FCC Slovensko, Brantner Slovakia a Brantner Kolta, AVE SK Odpadové hospodárstvo, Hotis Recycling, KBZ, ŽP EkoQelet, EBA, Recyclo, Envigeos, či Ingrid Kuncová – IZBER.

Keď sa prihlásite do aplikácie, dostanete sa na nástenku, ktorá je centrom aplikácie. Na nástenke môžete vytvárať nové karty odpadov. Môžete sledovať štatistiky o odpadoch za prevádzku a celú firmu, vytvárať si poznámky, či pridávať  udalosti s upozornením. Na nástenku sa dostanete vždy po kliknutí na logo aplikácie ELO.

V hornom menu aplikácie, v časti Firmy a prevádzky si môžete nastaviť údaje o firme, štatutárnom orgáne, zodpovednej osobe za evidovanie, prideľovať správcov prevádzok, či nastaviť si svoje súhlasy.

V Exporte si môžete stiahnuť alebo poslať mailom evidenčný list odpadov, či ročné ohlásenie.

V Profile si môžete nastaviť Vaše osobné a fakturačné údaje, zvoliť si typ licencie, stiahnuť  faktúry, či zmeniť heslo do aplikácie.

Textového a video pomocníka nájdete vždy po kliknutí na tento otáznik.

Údaje o firme si môžete nastaviť v sekcii Firmy a prevádzkarne. Keď ste sa prihlásili do aplikácie, ELO zistil na základe Vášho IČO všetky základné údaje o Vašej spoločnosti a automaticky ich doplnil do Vášho účtu. Niektoré údaje je však potrebné zadať manuálne. Napríklad štatutárny orgán v časti Firmy alebo zodpovednú osobu v zložke Prevádzkarne a miesta vzniku.

Počet firiem, či prevádzkarní môžete využívať podľa toho, akú máte zakúpenú licenciu. Každá prevádzkareň, či miesto vzniku môže mať svoju vlastnú osobu zodpovednú za evidovanie, ktorej môžete nastaviť prístupové údaje do aplikácie ako Správca prevádzky. Majiteľ licencie sa dostane ku všetkým prevádzkam. Zodpovedná osoba len ku svojej zverenej prevádzke.

Novú prevádzkareň alebo miesto vzniku si môžete  založiť keď kliknete na Vytvoriť prevádzkáreň alebo miesto vzniku. Tu si zadefinujete či sa jedná o prevádzkareň alebo miesto vzniku. Najčastejšie to bude prevádzkareň. Vyplníte údaje za prevádzku a zadáte zodpovednú osobu za evidovanie odpadov. Ak si želáte prideliť nejakej osobe aj prístup k správe prevádzky, kliknite na Vytvoriť ELO účet pre správcu prevádzkarne. Zadajte jeho údaje a stlačte Vytvoriť. Danej osobe prídu e-mailom pokyny s prihlasovacími údajmi, pomocou ktorých sa dostane do svojej prevádzky a môže začať evidovať odpady.

V tejto sekcii sa nachádza ešte jedna veľmi dôležitá časť, ktorou sú Súhlasy. O tej sa dozviete viac v samostatnom videu.

Do Vášho profilu sa dostanete, keď kliknete na túto ikonu s Vašim menom. Môžete si tu nastaviť svoje profilové údaje, fakturačné údaje, či zvoliť si typ licencie. Nastaviť si tu môžete aj zmenu prístupového hesla a nájdete tu aj zoznam vystavených faktúr.

Novú kartu odpadu, teda nový odpad si môžete založiť priamo na nástenke alebo aj na akejkoľvek karte odpadov. Vytvoríte si ju tak, že kliknete na tlačítko Plus. Následne si vyberiete katalógové číslo odpadu,  a ak je to nebezpečný odpad, aj Y-kód. Ďalej si môžete zvoliť vlastný názov, ikonu odpadu, ako aj farbu danej karty odpadov, pre Váš lepší prehľad. Napríklad červenou môžu byť označené nebezpečné odpady. Následne kliknite na Vytvoriť, a odpad máte založený.

Ak zistíte, že ste zadali niečo zle alebo chcete zmeniť farbu karty, môžete tak jednoducho urobiť cez tlačítko Upraviť.

Na každej karte odpadov sa zobrazuje štatistický prehľad odpadov. Jednak grafický vývoj odpadov v danom roku, ale aj prehľad o tom, koľko odpadov je z minulého roka, koľko  ich vzniklo tento rok, koľko sa odovzdalo a aký je stav na sklade.

Na karte odpadu sa pridávajú evidenčné záznamy a ku každému záznamu môžete vložiť poznámku či prílohu. Napríklad vážny lístok alebo sprievodný list nebezpečného odpadu. Viac o tejto možnosti sa dozviete v samostatnom videu.

Odpady sa evidujú na karte odpadu. Môžete to robiť viacerými spôsobmi, buď manuálne alebo si môžete pomôcť automatickými funkciami.

Prvý spôsob je manuálne zadávanie evidenčného záznamu kliknutím na Nový záznam odpadu. V ňom je potrebné vypísať informácie o dátume, sklade, nádobe, množstve vzniknutého alebo odovzdaného odpadu, vypísať nasledujúceho držiteľa, skratku a  poznámku. Teda presne to, čo požaduje evidenčná vyhláška. Následne stlačíte Vytvoriť a evidenčný záznam sa pridá na kartu odpadov.

Ak nezadáte všetky údaje, ktoré sú v danej situácii povinné, ELO Vás na to upozorní vo forme červeného riadku a  oznámi, čo treba opraviť, keď kliknete na červený výkričník naľavo od záznamu. Napríklad, že v zázname chýba skratka. Keď chybu opravíte, červené podsvietenie zmizne.

Takto by ste mohli evidovať všetky Vaše odpady, no je to dosť nepraktické a zdĺhavé. Preto sme vymysleli niekoľko automatických funkcií, ktoré Vám so zadávaním odpadov pomôžu.

Prvou poloautomatickou funkciou je rýchle pridávanie záznamov. Pod evidenčnými záznamami sa nachádza riadok pre rýchle pridávanie záznamov. Riadok je vždy predvyplnený podľa posledného zadaného evidenčného záznamu. Ak idete zadať napríklad odvoz odpadu tomu istému odberateľovi, stačí zadať dátum a váhu, stlačiť Enter, a evidenčný záznam je vytvorený.

Ak si želáte predvyplniť údaje z iného evidenčného záznamu, stačí skopírovať daný riadok stlačením Kopírovať a zostanú Vám predvyplnené údaje z daného záznamu. Slúži to teda na rýchle zadávanie údajov. No aj toto sme ešte vylepšili. Na zadávanie záznamov môžete využívať aj automatické funkcie, o ktorých si viac dozviete v samostatných videách.

Odpady môžete evidovať manuálne, no môžete využiť aj automatické funkcie, ktoré Vám výrazne pomôžu. Takéto funkcie sú tri. Dvojzáznam, Automat a Import. V tomto videu si ukážeme ako funguje Dvojzáznam a ako si ho spustiť.

Pôvodca odpadov musí evidovať vznik a odovzdanie odpadov. Od roku 2018 je to potrebné zadávať cez dva samostatné riadky. Prvý riadok ako vznik odpadov s kódom Z, teda zhromažďovanie a druhý riadok s informáciami o odovzdaní odpadu. Je to síce podľa nás zbytočná práca, ale evidenčná vyhláška nepustí. V praxi by ste museli zadať dva samostatné riadky. Prvý o  vzniku a druhý o odovzdaní odpadu.

Alebo si môžete zapnúť funkciu Dvojzáznam. Vy budete zadávať len údaje o odvoze odpadu a ELO automaticky vytvorí riadok o vzniku odpadov.

Dvojzáznam si môžete nastaviť na akejkoľvek karte odpadov. Kliknete na tlačítko Dvojzáznam, kde si vyberiete, že si túto funkciu chcete nastaviť a stlačíte Uložiť. Uvidíte, že dvojzáznam máte farebne zvýraznený, teda zapnutý.

Následne stačí zadať záznam o odvoze odpadov a ELO za Vás vytvorí vznik odpadov.

Automat pomáha v situácii, keď firme vzniká odpad kontinuálne a vyváža ho len sporadicky, raz ročne, či pár krát za rok. Podľa evidenčnej vyhlášky je potrebné pri kontinuálnom vzniku odpadov evidovať odpady minimálne raz za mesiac. Aj keď ide len o odhad vzniknutého množstva, ktorý treba neskôr upraviť, podľa reálneho odvezeného množstva. Využiť to môžete napríklad v situácii, keď Vám každý mesiac vzniká odpadový olej, ktorý zlievate do suda a raz ročne ho dávate odviesť.

Automat vie toto celé vykonávať za Vás. Funkciu si môžete zapnúť po kliknutí na tlačítko Automat. V ňom je potrebné nastaviť sklad, nádobu a odhadované množstvo vznikajúcich odpadov za mesiac. Toto odhadované množstvo bude automat za Vás zapisovať do evidencie  k poslednému dňu každého mesiaca.

ELO sa Vás ešte spýta, odkedy chcete, aby sa spustil automat. Napríklad od 1. januára. Stlačíte Uložiť a Automat za Vás vytvorí evidenčné záznamy vzniknutých odpadov.  Následne sa vykoná  odvoz odpadu, po ktorom získate presnú váhu odovzdaných odpadov. Tú zadáte do evidencie a ELO za Vás prepočíta predošlé odhady na reálne čísla, podľa zadaného odovzdaného množstva odpadov.

Máte evidenciu odpadov v exceli a nechce sa Vám ju manuálne prepisovať do aplikácie? Nemusíte, stačí si spustiť import záznamov. Táto možnosť sa nastavuje cez Import na každej karte odpadov. Pre import je potrebné stiahnuť si vzorový dokument, do ktorého si uložíte Vaše záznamy – kliknite na Stiahnuť vzorový import. Je to klasická excel tabuľka, ktorá sa Vám otvorí alebo uloží do Vášho počítača.

Formát tejto tabuľky a prvý riadok excelu  nesmiete meniť. Jednotlivé stĺpce tabuľky sú totožné so stĺpcami Evidenčného listu odpadov. Stačí jednotlivé záznamy z Vašej evidencie presunúť do stĺpcov tabuľky pre import.

Na praktický problém pravdepodobne narazíte vtedy, keď sa budete snažiť prekopírovať Vaše údaje z excelu do vzorovej tabuľky importu. Vo Vašom exceli budú zrejme zlúčené bunky, čo by bez úpravy znamenalo, že by sa Vami zadané údaje nenachádzali v správnom stĺpci pod názvami buniek z tabuľky importu.

To znamená, že Vaše zlúčené bunky potrebujete oddeliť. To sa robí tak, že si označíte všetky zadané údaje a stlačíte funkciu excelu Zlúčiť a centrovať. Záznamy sa následne rozdelia na viaceré bunky. Teraz je potrebné popresúvať Vaše údaje do správneho stĺpca.

Takto spracované údaje sú základom pre správny import údajov do aplikácie. Túto tabuľku si uložíte v počítači. Následne sa vrátite späť do aplikácie, kde je potrebné Vašu tabuľku nahrať do aplikácie. To sa robí cez tlačítko Priložiť súbor. Vyhľadáte ho v počítači a dáte ho otvoriť.

Následne sa spustí import na Vašu kartu odpadov. Údaje, ktoré nebudete mať korektne vyplnené, budú vysvietené na červeno. ELO Vás takto upozorní, že tento záznam nemáte v správnom tvare a je potrebné ho manuálne upraviť.

Každý jeden evidenčný záznam môžete upravovať. Buď cez možnosť Upraviť záznam, alebo jednoduchšie, priamo v prehľade evidenčných záznamov. Takto môžete meniť údaje jednotlivo, čo by však v prípade väčšieho počtu zmien nebolo praktické. Ak chcete upraviť záznamy vo viacerých riadkoch, môžete využiť funkciu Hromadné zmeny. Napríklad, ak chcete zmeniť skratku, názov skladu, či kód nakladania odberateľa.

Najskôr si musíte označiť riadky, v ktorých chcete hromadné zmeny uskutočniť. Stlačte klávesu CTRL na klávesnici a klikajte na riadky, ktoré chcete zmeniť.

Alebo ak chcete vykonať zmeny vo všetkých riadkoch naraz, kliknite na prvý riadok, stlačte klávesu Shift na klávesnici a kliknite na posledný riadok evidenčných záznamov. Označia sa Vám všetky riadky.

Následne stlačte tlačítko Hromadné zmeny. Tu si prepíšete to, čo chcete v záznamoch hromadne zmeniť. Napríklad kód nakladania. Stlačíte Uložiť a ELO Vám záznamy automaticky upraví.

Obdobné platí aj pri zmazávaní záznamov. Môžete to vykonávať manuálne cez Vymazať riadok, no v prípade potreby vymazania viacerých riadkov, využite radšej funkciu Hromadné zmeny. Označíte riadky, ktoré chcete vymazať, stlačíte Hromadné zmeny, a dole si vyberiete možnosť Vymazať záznamy. ELO sa Vás ešte raz spýta, či to naozaj chcete urobiť a keď mu to potvrdíte, údaje vymaže.

Ak si chcete urobiť väčší prehľad Vo Vašich odpadoch, môžete využiť poznámky a udalosti.

Poznámky môžete zadávať buď na nástenku, alebo aj ku každému evidenčnému záznamu. Na nástenku si môžete pridať napr. poznámky všeobecného charakteru. Napríklad, že je potrebné skontrolovať sklad odpadov, naštudovať si zmeny v zákone, či iné. Všeobecné poznámky z nástenky sa zobrazujú v hornej časti.

Poznámky si môžete pridávať aj ku každému evidenčnému záznamu.

Napríklad, že k danému vývozu odpadov nemáte vážny lístok, sprievodný list nebezpečného odpadu alebo, že neviete aký kód nakladania máte zadať do evidencie. Poznámky z kariet odpadu sú prioritne zobrazované len na karte odpadu, no môžete si ich pripnúť aj na nástenku, aby ste ich mali na očiach.

Na nástenke takéto poznámky nájdete pod všeobecnými poznámkami. Pri každej poznámke z karty odpadov máte prehľad, k akému odpadu a záznamu poznámka patrí. Sú odlíšené farbou, ikonou a názvom odpadu. Po kliknutí na danú poznámku si ju môžete upraviť.

Ku každému záznamu si môžete okrem poznámky priložiť aj dokument. Napríklad naskenované vážne lístky či sprievodné listy NO. Kliknete na Priložiť súbor, vyhľadáte si ho vo svojom počítači a stlačíte Uložiť.

Udalosti využijete, ak si budete chcieť nastaviť nejakú udalosť s termínom. Napríklad termín podania ohlásenia na okresný úrad, platnosť zmluvy s odberateľom, či potrebu objednania vývozu kontajnera. Udalosť sa nastavuje na nástenke. Kliknete na Pridať novú udalosť, vypíšte titulok, text a termín udalosti.

Ďalej si môžete nastaviť čas, kedy Vás na danú udalosť má ELO upozorniť. Napríklad mesiac dopredu pred koncom platnosti zmluvy, či týždeň pred koncom lehoty na podanie ročného ohlásenia. K udalosti si môžete tiež priložiť nejaký dokument.

V sekcii Export si môžete stiahnuť Evidenčný list odpadov či ročné Ohlásenie. Môžete si ho stiahnuť klasicky, alebo poslať e-mailom sebe alebo niekomu inému.

Keď si zvolíte Export evidenčného listu odpadov, ELO Vám ponúkne možnosť exportovať aktuálne nastavený odpad. Ak si želáte exportovať viac druhov odpadu alebo všetky odpady naraz, stlačte Vybrať ďalšie karty odpadov. Následne si to pošlete e-mailom, stiahnete do počítača alebo otvoríte.

Ročné ohlásenie za všetky Vaše prevádzky, či firmy si môžete vyexportovať naraz.

Dôležité pri oboch exportoch je varovanie, že neúplné záznamy nebudú v exporte zahrnuté. Neúplné záznamy sú všetky na červeno svietiace evidenčné záznamy na jednotlivých kartách odpadov. ELO Vám ukáže na ktorých kartách máte neúplné záznamy, ktoré bude potrebné opraviť.

Keď ich opravíte a červené podsvietenie zmizne, do evidencie, či ohlásenia budú zahrnuté všetky evidenčné záznamy.

V sekcii Firmy a prevádzky si môžete nastaviť aj súhlasy. Napríklad súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov či súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácností.

Ich výhodou je to, že ak si ich nastavíte, budú Vás upozorňovať na chyby pri evidovaní alebo termíny. Napríklad, že sa snažíte pridať odpad, ktorý nemáte schválený vo Vašom súhlase, prekročili ste povolené množstvá odpadov alebo skončila platnosť súhlasu.

Stlačíte Vytvoriť nový súhlas. V ňom si zvolíte prevádzku, ktorej sa súhlas týka, zadáte číslo súhlasu a vyberiete si, aký súhlas si chcete nastaviť.  Ďalej povolené množstvo, platnosť súhlasu a katalógové čísla odpadov, ktoré máte vo svojom súhlase schválené. Následne stlačíte tlačítko  Vytvoriť.

Súhlas Vás bude upozorňovať na chyby a pomôže Vám pri evidovaní odpadov.

Napríklad ak si v zázname vyberiete kód nakladania DO, teda odovzdanie odpadov do domácností, ELO Vám automaticky doplní číslo súhlasu do Poznámky.

Navyše si môžete nastaviť pripomienku, aby ste nezabudli na to, kedy Vám súhlas končí. Tú si nastavíte ak kliknete na Pripomienka.  Tu si nastavíte termín platnosti súhlasu a kedy si želáte, aby Vám to aplikácia pripomenula. Napríklad pol roka pred skončením platnosti Vášho súhlasu, aby ste mali dostatok času na jeho zmenu na Okresnom úrade.